တ႐ုတ္တုိင္လူမ်ိဳး၏ အက

Watch the video

တ႐ုတ္တုိင္လူမ်ိဳး၏ အက

တ႐ုတ္တုိင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ လက္သည္းရွည္အကသည္္ နာမည္ႀကီးေသာ ႐ုိးရာအကတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ကျပေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ားသည္ လက္သည္းရွည္မ်ားကို တပ္ဆင္၍ လက္အခ်ိဳးအဆစ္မ်ားကုိ  လႈပ္ရွားကာ ကျပရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအကအလွကုိ CCTVမွ ႐ုိက္ကူးထားပါသည္။