ျမန္မာႏုိင္ငံ ျခေသၤ့နဂါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ က်င္းပေသာ စဥ္႔အုိးတန္းျခေသၤ့နဂါးအလွျပစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ေလ့က်င့္ေနမႈမ်ား

Watch the video

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျခေသၤ့နဂါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ က်င္းပေသာ စဥ္႔အုိးတန္းျခေသၤ့နဂါးအလွျပစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ေလ့က်င့္ေနမႈမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျခေသၤ့နဂါးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္အခါတြင္ စဥ္႔အုိးတန္းျခေသၤ့နဂါးအလွျပစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည္။

ထုိၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ျခေသၤ့အကအဖြဲ႕မ်ား ေလ့က်င့္ေနပုံမ်ားကို ေရႊဇာမဏီဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္မွ ႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ထားပါသည္။