ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ အလွမယ္ ၆၅ႀကိမ္ေျမာက္ မယ္စၾကာဝဠာၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ ရုပ္ေသးကဟန္ျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္

Watch the video

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ အလွမယ္ ၆၅ႀကိမ္ေျမာက္ မယ္စၾကာဝဠာၿပိဳင္ပြဲ၌ ျမန္မာ့ ႐ုိးရာ ရုပ္ေသးကဟန္ျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳ အလွမယ္ ထက္ထက္ထြန္းမွ ၆၅ႀကိမ္ေျမာက္ မယ္စၾကာဝဠာၿပိဳင္ပြဲ၌ National Costume Title ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့႐ုိးရာရုပ္ေသးကဟန္ျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္