ငပလီေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ အစိုးရိမ္အပူပန္ဆံုး အခ်က္ျဖစ္

ငပလီေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ အစိုးရိမ္အပူပန္ဆံုး အခ်က္ျဖစ္

အမိႈက္ကင္းစင္တဲ့ ကမ္းေျချဖစ္လာေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ရွိလာၿပီဟု MCRB ထုတ္ျပန္

 ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္  ရန္ကုန္။ ေမ ၁၂

ငပလီကမ္းေျခ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရိမ္အပူပန္ဆံုး အခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာကိစၥျဖစ္ၿပီး အမိႈက္ကင္းစင္တဲ့ ကမ္းေျချဖစ္လာေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ ေရာက္ရွိ လာၿပီျဖစ္ တယ္လုိ႔လည္း ျမန္မာစီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

ဟန္းဆုိင္ဒယ္ေဖာ္ေဒးရွင္း (HSF)၊ (MCRB) နဲ႔ Myanmar Responsible Tourism Institute (MRTI) တုိ႔ ေမလ ၈၊ ၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ငပလီကမ္းေျခေဒသအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရည္ရွည္တည္တံ့ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ဒုတိယအႀကိမ္အလုပ္ရုံးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္အၿပီး အခုလုိ ထုတ္ျပန္လုိက္တာလည္းျဖစ္ ပါတယ္။

အဆုိပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အတြင္းက ပထမအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခု ဒုတိယ အႀကိမ္မွာလည္း ပထမအႀကိမ္က ေဆြေႏြးခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ငပလီေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ ရာ ကိစၥရပ္ကို အစိုးရိမ္အပူပန္ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ ေရြခ်ယ္ခဲ့ကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားရဲ႕ ၃၉ရာခိုင္ ႏႈန္းက ယင္းကိစၥကို နံပါတ္ ၁ေနရာတြင္ ပင္ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္က ယင္း အခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္သူမွာ တက္ေရာက္သူ၏ ၂၉ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ “ မူဝါဒ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္ႏုိင္မႈနည္းပါးျခင္း အ ခ်က္ကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္းက အစိုးရိမ္ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈမ်ားအနက္ အမိႈက္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥသည္ အစိုးရိမ္ဆံုး ကိစၥရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အစုိးရိမ္ဆံုးကိစၥရပ္အျဖစ္ ဒုတိယေနရာတြင္ ကမ္းေျခမ်ားမွ သဲထုတ္ ယူေနမႈျဖစ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ကလည္း ငပလီေဒသ ခရီးသြားလာေရးအတြက္ ပိုမိုလာေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္ေရး ေလဆိပ္ႏွင့္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းတုိးခ်ဲ႕ေရး အစီအစဥ္မတုိင္မွီတြင္ အမိႈက္ကိစၥသည္ ပထမဦးစြာေျဖ ရွင္းရမည့္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက “ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကို အရွည္တည္တံ့ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစေရး နဲ႔ ငပလီကမ္းေျခေဒသကို လည္ပတ္၊ ေနထုိင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တဲ့ေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာေရး အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ တက္ေရာက္ခဲ့သလို ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟုိတယ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ေစ်းဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၈၀ဦးခန္႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

MCRB ၏ ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ ဗစ္ကီဘိုမန္ က “ အမိႈက္ကိစၥကို ကုိင္တြင္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးသည္ လူတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္ရာ အမိႈက္ကင္းစင္သည့္ ငပလီကမ္းေျချဖစ္လာေရးအတြက္ အဆုိပါ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဒသရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ နီးနီးကပ္ကပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အမ်ားပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ ကို အေလးထားသည့္အေနနဲ႔ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြး ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားက ဥပမာ ေဟာ္တယ္မ်ားက ပလပ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ပလပ္စတစ္ေရသန္႔ဗူးမ်ား သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမႈိက္ပံုး မ်ား ထားရွိေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးရန္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားအပါအဝင္ အမႈိက္ပစ္မႈေ လ်ာ့နည္းေစေရး တစ္ဦးျခင္းလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ MCRB ၊ HSF ၊ MRTI တုိ႔ကလည္း Jade Marina Hotel နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားအတြက္ ေရသန္႔ဗူးေသးမ်ား ထားရွိေပးျခင္း အစား ေရကရားမ်ား ထား ရွိေစျခင္းျဖင့္ ေရသန္႔ဗူးအနည္းဆံုး ဗူး ၂၀၀ ခန္႔ ပလပ္စတစ္ အမႈိက္ ထြက္ေပၚလာျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ကာ ကနဦး အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ေစ ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ငပလီစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာလြင္ကလည္း လြန္ခဲ့သည့္ သတင္းပတ္က ၄င္းတို႔ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အမိႈက္ပံုေနရာအတြက္ ေျမ ၃ဧက ဝယ္ယူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမိႈက္ကိစၥေျဖ ရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ သည့္အေနအထားမ်ား အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆုိပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကမ္းေျခမွ သဲမ်ား ထုတ္ယူေနမႈကိစၥရပ္ တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ဒီေရေတာ ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလို guest house မ်ား၏ လုိင္စင္ကိစၥမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျမွင့္တင္ေပးေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားေဒသ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း MCRB မွ သိရသည္။

ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္

 
 
 
 
+2