Huawei က “Mini Mobile World Congress 2017” အခမ္းအနားကို ျမန္မာျပည္တြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပ

Huawei က “Mini Mobile World Congress 2017” အခမ္းအနားကို ျမန္မာျပည္တြင္ ဦးေဆာင္က်င္းပ

ျပပြဲျပသျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာျခင္းတို႔အတြက္ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။


 
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ (၂၂ ေမ၊ ၂၀၁၇)

ျမန္မာ့တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္ကို အထူးရည္ရြယ္သည့္ “Mini Mobile World Congress 2017”ကို Huawei ၏ Customer Solution Innovation and Integration Center တြင္ ေမလတစ္လလုံးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ “Open ROADS to a Better Connected Myanmar ” ဟူေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာေအာက္တြင္ ျပပြဲမ်ားခ်ိတ္ဆက္ျပသျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဟာေျပာျခင္းမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေပါင္းမ်ားစြာကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖင့္ Huawei သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိသုံးစြဲသူမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Mobile World Congress (MWC) သည္ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ကမာၻ႔အႀကီးမားဆုံး စုေပါင္းေတြ႔ဆံုပြဲျဖစ္ၿပီး စပိန္ႏိုင္ငံ ဘာစီိလိုနာတြင္ ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလတိုင္း၌ က်င္းပပါသည္။  Huawei Myanmar ၏ “Mini Mobile World Congress 2017” တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ operator မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ တို႔အတူပူးေပါင္း၍ ေဖာ္ထုတ္ျပသထားေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ႏွင့္ အေတြးအျမင္သစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ဤပြဲတြင္ Huawei ႏွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္း လုပ္ငန္းက႑၏အနာဂတ္ႏွင့္ operator မ်ားမွတန္ဖိုးအားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ တိုုးတက္မႈႏႈန္း ကိုရရိွေစရန္ အကူအညီေပးမည့္ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္က်င့္သံုး ေနေသာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို  အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔အထိ Huawei Myanmar ၏  “Mini Mobile World Congress 2017” ကို သုံးစြဲသူႏွွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ  ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သံုးစြဲျခင္း၊ အေတြးအျမင္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။


 
Huawei Technologies (Yangon) Co. Ltd. ၏ CEO ျဖစ္ေသာ Mr. Zhang Liman က “ဒီႏွစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ကမာၻ႔အျမန္ဆုံးႏိုင္ငံထဲမွာပါ၀င္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံထားရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ေစ်းကြက္တြင္း မိုဘိုင္းလ္ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လာၿပီး တစ္ဟုန္ထိုးတိိုးပြားလာတဲ့ အင္တာနက္သုံးစြဲသူေတြအတြက္ ေခ်ာေမြ႔လြယ္ကူေစတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး platform ေတြ၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ရယူႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို အားျဖည့္ေပးထားႏိုင္တာဟာ အထင္ႀကီးေလးစားစရာေကာင္းပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိကစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ Real-time, On-demand, All-online, DIY and Social (ROADS)အေတြ႔အႀကဳံရွိျခင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ေစဖို႔ Huawei က အၿမဲတိုက္တြန္း အားေပးေနသလို၊  ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ (Better Connected Myanmar) တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေအာင္ အိပ္မက္ေတြကို အမိအရအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈေတြ လင္းလက္ထြက္ ေပၚလာေစဖို႔နဲ႔ နည္းပညာေတြ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူသားခ်င္းအျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳၾကဖို႔အတြက္ အရွိန္္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားတာေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
Huawei Myanmar ၏  “Mini Mobile World Congress 2017” တြင္ Huawei ၏ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈ စိီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ က႑နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ ေသာ Maximizing Network Value( ကြန္ရက္တန္ဖိုးကိုမ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားေအာင္အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ျခင္း)၊ All Cloud to Support 5G( 5G အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ Cloud အားလုံး) ၊ Agile Digital Operations (ေပါ့ပါးသြက္လက္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  ) ၊ Video as a basic service( အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည့္ ဗီဒီယို) ႏွင့္ All Cloud core/wireless/bearer network solutions(Cloud အေျခခံဒစ္ဂ်စ္တယ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသၿဖင့္႔ ပါ၀င္သည့္ All Cloud Solutions မ်ားကို  ထည့္သြင္း ျပသထားပါသည္။
 
Telenor Myanmar ၏ Chief Marketing Officer ျဖစ္ေသာ Joslin Myrthong က “Mobile World Congress ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ Huawei CSIC မွာ ဆက္သြယ္က်င္းပႏိုင္ခဲ့တာ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။ နည္းပညာသစ္ေတြနဲ႔ ကမာၻ႔အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္ေတြကို ေတြ႔ႀကဳံရရွိဖို႔ဆိုတာ တကယ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ Telenor သုံးစြဲသူေတြဆီ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးႏိုင္ဖို႔ ဆန္းသစ္တဲ့ Solution ေတြယူေဆာင္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဟု သုံးစြဲသူ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Huawei  အတြက္ အေရးအပါဆုံး ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္တြက္ဆထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း Huawei အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ လက္ရွိကြန္ရက္ကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈပိုမိုႀကီးမားေအာင္၊ ၀င္ေငြပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ၊ ေရရွည္တည္တံံ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနရင္းမွာပင္ Huawei သည္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအားလည္း သူတို႔၏ေဒတာ ကူးေျပာင္းလုပ္ေဆာင္မႈ(transmission) မ်ား၌ က႑နယ္ပယ္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗီဒီယိုကို အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ကမ္းလွမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ Cloud Services ေပးျခင္းစသည္တို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ား၌ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအစပ်ဳိးရန္၊ ေဒၚလာထရီလီယံႏွင့္ခ်ီၿပီးတန္သည့္   ေစ်းကြက္တြင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရရွိေစရန္တို႔အတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ျမန္မာ ေအာ္ပေရတာမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ Huawei သည္ All Cloud solution မ်ားကိုလည္း ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနရာ ျမန္မာ့ေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ တက္္တက္ႂကြႂကြ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သလို သုံးစြဲသူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခြင့္လည္း ရရွိလာပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဂဟစနစ္ တစ္ခုကို လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္ Huawei က ရည္စူးထားပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါတြင္ Huawei သည္ ျမန္မာ့ ထိပ္တန္း ICT solutions provider ေနရာတြင္ ဦးေဆာင္ရပ္တည္ေနပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္မိတ္ဖက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းပူးေပါင္းမႈမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေပးျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ developer platform လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။ Huawei သည္ အားလုံးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကိုေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မည့္ ပြင့္လင္း၍ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းေဂဟစနစ္တစ္ခုကို ျမန္မာမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ တြဲဖက္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ကတိ က၀တ္ထားရွိပါသည္။