အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး သိန္း၂၀၀၀ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိသည့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး လုပ္ငန္း ၂၁ခုအတြက္ ေရတြင္းေရကန္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ကူညီလွဴဒါန္း

အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး သိန္း၂၀၀၀ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိသည့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး လုပ္ငန္း ၂၁ခုအတြက္ ေရတြင္းေရကန္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ကူညီလွဴဒါန္း

ဧျပီလ (၂၅) ရက္ ရန္ကုန္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္အတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေနသည့္ အူရီဒူးျမန္မာမွ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ထူးျခားလွသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းကို ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ၁၃၇၉ခုႏွစ္သို႔ကူးေျပာင္းသည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေရးလုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာေရာဂါ ႏွင့္ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါအစရွိသည့္ ေရမွတဆင့္ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ေႏြရာသီအခ်ိန္ကာလ ေရရွားပါမႈ အခက္အခဲတို႔ကို အူရီဒူးျမန္မာမွ သိရွိနားလည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့အက်ိဳးရွိေစမည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ေငြ၂၃၁,၇၁၉,၁၀၀ တန္ဖိုးရွိသည့္ ကူညီလွဴဒါန္းမႈကို ေရတြင္းေရကန္ႏွင့္တကြ ေရသိုေလွာင္ထားရန္ေနရာ၊ ေရျဖန္႔ေဝျခင္း ႏွင့္ ေရကို စနစ္တက်အသံုးျပဳပံု သင္တန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းေပါင္း၂၁ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရကို စနစ္တက်အသံုးျပဳပံုသင္တန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရကိုအေလအလြင့္မရွိေအာင္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ေရးစနစ္ အပါအ၀င္ ေရကိုသန္႔ရွင္းစြာျဖင့္ ေရာဂါကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေဒသႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ေရေဘးသင့္ခဲ့ေသာေဒသမ်ားရွိ ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူလူထုႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာေနရာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ေျခာက္ေသြ႔ေသာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ၀န္ဇင္း၊ ျမစ္သား၊ ေအးေတာ္၊ ပုလဲ၊ ဆိပ္ျဖဴ ႏွင့္ေပါက္စသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ေရေဘးသင့္ခဲ့ေသာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ သာေပါင္းကဲ့သို႔ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Legal and Regulatory Officer ျဖစ္ေသာ Mr. Chris Peirce မွ “အဆုိပါ အခက္အခဲေတြနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳေနရတဲ့ေဒမွာရွိတဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ပမာဏမ်ားျပားၿပီး မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အတြက္ တဲ့အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ ကူညီေပးလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ကိုလိုအပ္ေနသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ကူညီရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္ အလြန္ကို ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ဟာ သက္တမ္းအရွည္ဆံုးနဲ႔ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနေသာ လူသားျခင္းစာနာမႈနဲ႔ ကူညီမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားေရးအတြက္ အကူအညီလုိအပ္ေနေသာ ျပည္သူလူထုဘ၀ ျမင့္မားလာေစရန္ ကူညီေပးေနတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေရမွတဆင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေရသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသဆံုးသူမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ား အေရအတြက္ေလ်ာ့က်ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ပိုမိုက်န္းမာေသာ က်န္းမာေသာ လူေနမႈဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ရရွိလိမ့္မည္ဟု အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပုံ- OoredooMyanmar