ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းဖြဲစည္းမည္

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းဖြဲစည္းမည္

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀

ျမန္မာႏုိင္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီလက္ေအာက္ရွိ အားကစားအဖြဲ႔မ်ားအား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တြင္ မူလခြင့္ျပဳခ်က္ရအားကစားအဖြဲ႔ ၄၄ဖြဲ႔အျပင္ မၾကာမီဖြဲ႕စည္းမည့္အဖြဲ႔၂ဖြဲ႔၊ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္အားက စားအဖြဲ႕၂ဖြဲ႕တို႔အား ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိသေဘာတူညီမႈမ်ားအရ မူလခြင့္ျပဳခ်က္ရ အားကစားအဖြဲ႔ ၄၄ဖြဲ႔အား ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အ မ်ိဳးသမီးအားကစားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံျမင္းစီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔အား မၾကာမီဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး NET BALL နက္ ေဘာအားကစားနည္းအတြက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ဆက္စပ္သတင္းမ်ားအရ အားကစားအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီကိုပါ အသစ္ျပန္ လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အားကစားအဖြဲ႔လိုက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီအသစ္အား အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ႀကီး႒ာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

photo - health and sport ministry