အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးယူ-၁၅ၿပိဳင္ပြဲ လာအိုႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္

အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးယူ-၁၅ၿပိဳင္ပြဲ လာအိုႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္

ေကာငး္ျမတ္ေက်ာ္ ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

အာဆီယံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေဒသတြင္းေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းပြဲအၿပီးတြင္ လူငယ္စီမံ ကိန္းမ်ားပိုမိုတိုးတက္ရန္အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီ မႈမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လာမည့္၂၀၁၇ ေမလ၌ အာဆီယံ အမ်ိဳးသမီးယူ-၁၅ၿပိဳင္ပြဲအား လာအိုႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ အဆိုပါ အာဆီယံအမ်ိဳးသမီးယူ-၁၅ၿပိဳင္ပြဲ အား လာအိုႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ေမလ အတြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုႏွစ္အုပ္စုခြဲကာက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီးက်င္းပမည့္ရက္အတိ္အက်အား မၾကာမီအတည္ ျပဳ သတင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လက္ရွိအုပ္စုခြဲေ၀မႈအရ အုပ္စု(က)တြင္ ေဒသတြင္းေဘာလံုး အင္ အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္လာအို၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အုပ္စု (ခ)တြင္မူ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ တီေမာ တို႔ ပြဲ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း အာဆီယံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

photo - AFF