တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ဆုံစည္းၾကသည္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ဆုံစည္းၾကသည္

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ "တစ္ဇုန္တစ္လမ္း" ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္သည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ယင္ရွီဟူႏိုင္ငံ တကာကြန္ဗင္း႐ွင္းစင္တာ၌ စားပဲြ၀ိုင္းထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၃ရက္ေန႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္႐ွိသည္။ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ယင္ရွီဟူႏိုင္ငံတကာကြန္ဗင္း႐ွင္းစင္တာသို႔ လာေရာက္ၿပီး စားပဲြ၀ိုင္းအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံမ်ားကို CNSသတင္းဌာနမွ႐ုိက္ကူးသည္။ (ဆင္ဟြာဓာတ္ပုံမွ လြဲ၍)