တာ၀န္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ဇနီးတို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

တာ၀န္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ဇနီးတို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

တာဝန္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ေတာ့မည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ုံး သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္ႏွင့္ဇနီး တို႔က  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္၊  ႏိုင္ငံ ေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံု မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သလို၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။

သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္ သည္ ေမလ၇ရက္ေန႔တြင္   ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္သို႔သြားေရာက္၍ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္အား ေတြ႔ဆုံႏႈတ္ ဆက္ခဲ့ပါတယ္။
ထို႔ေနာက္  သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္ႏွင့္ဇနီး မဒမ္ဝမ္႐ႊယ္ဟုန္တို႔သည္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသံအမတ္ ႀကီးမစၥတာဟုန္လ်န္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏို္င္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ တာဝန္မ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈကို တက္ႂကြစြာအသိအမွတ္ ျပဳ၍ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါတယ္။ သံအမတ္ႀကီးကလည္း လုပ္ငန္းဌာနသစ္၌ တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ ၾကည္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္ သည္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္နွစ္ရပ္ အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ေကာင္းမြန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူႀကီးငါးရပ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဆက္လက္ လက္ကိုင္စြဲ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က႑ အသီး သီးတြင္ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး၏ အႏွစ္သာရကို ျပည့္ဝေစလိုေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္သည္ “Belt and Road” ႏွင့္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍမူေဘာင္ ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အတူ တကြ တည္ေဆာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကုိလည္း ေစာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကူညီလို ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးဟာ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျပင္ အျခားတပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရး ရာဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံအျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ တင္အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွန္ကန္သည့္ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ “Belt and Road” ႏွင့္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍကို အတူ တကြတည္ေဆာက္သည့္ ေခတ္ကာလ သစ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အစဥ္အလာေဆြမ်ိဳးေပါက္ ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဆက္လက္ထြန္း ကားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီးငါးရပ္ကို လက္ ကိုင္စြဲၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊  စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဘဝေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ မေလွ်ာ့ ေသာဇဲြျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္၍ တ႐ုတ္-  ျမန္မာဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ အတူတကြတြန္း အားေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္း ထြန္းအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္စီမံကိန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ “Belt and Road” ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ေအာင္ ျမင္မႈမ်ားရရွိရန္ ေထာက္ခံအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သံအမတ္ႀကီး မစၥတာဟုန္လ်န္က လည္း  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အတူ ရင္းႏွီးစြာခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုထိန္းသိမ္းထားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြား ကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးကို တစ္ဆင့္တိုးတြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စင္ျမင့္တည္ေဆာက္ေရးကို အားေပးျခင္း ျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား ႏွစ္ ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားေစလိုေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

မစၥတာဟုန္လ်န္သည္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ    ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရာတြင္ လည္း သံအမတ္ႀကီးမစၥတာဟုန္လ်န္က မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္၍ ဒုတိယ အႀကိမ္ “Belt and Road” ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးထိပ္သီးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ “Belt and Road” ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ အတူတကြ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘဝျမႇင့္တင္ေရး တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳလိုေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္   ႏုိင္ငံသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေတာင္းဆို ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ပါ ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ အမတ္ႀကီးမစၥတာဟုန္လ်န္သည္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္အား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ႏႈတ္ ဆက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္ေတြ႔က်ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္က႑သစ္သို႔ ဝင္ ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္း ႀကီးအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ ၿပီး၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပညာေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံ ေရး၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အတူ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ၿပီး အသက္ေမြး  ဝမ္းေက်ာင္း ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေဖာ္ ေဆာင္ကာႏွစ္ႏိုင္ငံမွ“Belt and Road” ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ အတူတကြ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပည့္ဝသည့္ လူရည္ခၽြန္စုေဆာင္းမႈႏွင့္ ဉာဏ္ပညာ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ေပးလိုေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

သံအမတ္ႀကီးမစၥတာဟုန္လ်န္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးရဲ႕ သံအမတ္ ႀကီးအျဖစ္ ၄ ႏွစ္တာၾကာေအာင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုလအကုန္မွာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသို႔ ျပည္လည္ထြက္ခြာေတာ့ မွာျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ အျဖစ္ ၎ေနရာအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလႊဲေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏုိင္ငံေရးရာဦးစီးဌာနမွ ေျပာ ဆုိထားပါတယ္။