ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၄ႏွစ္တာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ၿပီးလို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ေတာ့ ...

တာဝန္ၿပီးဆုံး၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ေတာ့မည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ ...

Belt and Road  စီးပြားေရးစႀကႍ လမ္း အတူတကြ တည္ေဆာက္ဖို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏုိ ...

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈ ...
Load More