ကြမ္းစားျခင္းအႏၱရာယ္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

ကြမ္းစားျခင္းအႏၱရာယ္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

-ကြမ္းယာကုိ အၿမဲမျပတ္စားျခင္း၊ ဝါးေနျခင္း၊ ငုံျခင္း၊

-ကြမ္းယာထဲတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳျပင္ထားေသာ ေဆးေပါင္း၊ ႏွပ္ေဆးထည့္၍ စားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ မကူးစက္ႏုိင္ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား၊ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ ပါးေစာင္ကင္ဆာ၊ အသံအုိးကင္ဆာ၊ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြမ္းစားျခင္းကုိ လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ပါရန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။