“ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္” ‘ဒုတိယအၾကိမ္တက္ဟုန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Micro Filmျပိဳင္ပြဲမွျပိဳင္ပြဲဝင္ရုပ္သံမ်ားေပးပို႔ရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း

“ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္” ‘ဒုတိယအၾကိမ္တက္ဟုန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Micro Filmျပိဳင္ပြဲမွျပိဳင္ပြဲဝင္ရုပ္သံမ်ားေပးပို႔ရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း

သို႔

ရုပ္ရွင္ပညာရွင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊မီဒီယာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ား၊တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပရုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ရုပ္ရွင္ဝါသနာရွင္မ်ား ခင္ဗ်ား။

တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ “The Belt and Road” အဆိုျပဳခ်က္တြင္လက္ဦးမႈရွိရွိ ပါဝင္စြမ္းေဆာင္မႈျပဳႏိုင္ရန္၊ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ပထဝီအားသာခ်က္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအမွီသဟဲျပဳ၍ ေခတ္သစ္သတင္းမီဒီယာစနစ္မ်ားျဖင့္ေတာင္အာရွ၊အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ရန္၊ ယဥ္ ေက်းမႈေပါင္းကူးတံတားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားအၾကား ခိုင္ျမဲသည့္ခ်စ္ၾကည္မႈႏွင့္ သံေယာဇဥ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္၊ ယဥ္ေက်း မႈဖလွယ္မႈျဖင့္တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္မ်ားကို မိတ္ဆက္မႈျပဳႏိုင္ရန္၊ ပိုးလမ္းမ၏ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္မ်ားကို မွ်ေဝခံစားႏိုင္ရန္၊နယ္စပ္ေဒသယဥ္ေက်းမႈစည္ပင္ဝေျပာေစရန္၊ “The Belt and Road”စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းရွိလာေစရန္၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားေရာယွက္၍ ခိုင္မာသည့္ ေပါင္းကူးတံတားတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္၊ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ပထဝီ အားသာခ်က္ျဖင့္“The Belt and Road” စီမံကိန္းအတြက္ အားသစ္ေလာင္းႏိုင္ရန္၊ လူစြမ္းအားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစြမ္းအားမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာေစရန္အလို႔ငွာ “ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္”ဒုတိယအၾကိမ္ တက္ဟုန္း အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာMicro Film ျပိဳင္ပြဲကိုက်င္းပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ “ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္”ဒုတိယအၾကိမ္တက္ဟုန္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာMicro Film ျပိဳင္ပြဲကို၂၀၁၉ခုႏွစ္ဧျပီလ(သၾကၤန္ပြဲေတာ္)ကာလအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲမန္စီၿမိဳ.တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပိဳင္ပြဲတြင္Micro Film (ကြန္ရက္လႊင္႔ရုပ္ရွင္)၊ Microမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ Microကာတြန္းရုပ္ရွင္၊ VCRေၾကာ္ျငာႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိေၾကာ္ျငာ စသည့္ ပံုစံ(၅)မ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ တရားမွ်တ၍ သမာအာဇီဝက်က် ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျပိဳင္ပြဲကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သလို၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိဒိုင္လူၾကီးမ်ား၊ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ရွိဒိုင္လူၾကီးမ်ားကိုဖိတ္ၾကား၍ ျပိဳင္ပြဲဝင္ရုပ္သံမ်ားကို အမွတ္ေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အ ျပင္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ထူးခြ်န္သည့္ လက္ရာမ်ားကို ရုပ္သံလိုင္းမ်ား၊ အင္တာနက္မ်ားစသည့္ မီဒီယာ platform မ်ားတြင္ The public screeningအျဖစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤျပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ျပိဳင္ပြဲဝင္လက္ရာမ်ား လက္ခံသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္

က။ ျပိဳင္ပြဲဝင္လက္ရာမ်ားလက္ခံသည့္အခ်ိန္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၈)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္မတ္လ(၂၅) ရက္ေန႔အထိ။

ခ။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္အသင္းအဖြဲ.မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္။ ရုပ္ရွင္ပညာရွင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပရုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ရုပ္ရွင္ဝါသနာရွင္မ်ား။

၂။ ေတာင္းဆိုခ်က္
က။အမ်ိဳးအစား။ Micro Film (ကြန္ရက္လႊင္႔ရုပ္ရွင္)၊ Micro မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ Micro ကာတြန္းရုပ္ရွင္၊ VCR ေၾကာ္ျငာႏွင္႔ ျပည္သူ.နီတိေၾကာ္ျငာ၊ တရုတ္ျမန္မာေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ရုပ္သံတိုမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ခ။ ဖိုင္အမ်ိဳးအစား။ (MOV) ၊ H264 Video decoding ၊MPG ၊MP4 ၊ RMVB ၊ AVI မ်ားႏွင္႔ အသံုးမ်ားသည့္ Mainstream Playerျဖင္႔ထုတ္လႊင္႔ႏိုင္ေသာ HDပံုစံမ်ားျဖင့္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ရာတစ္ခုလွ်င္ 4GBထက္ မေက်ာ္ေစရ။

ဂ။ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ လက္ရာမ်ားမွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ရိုက္ကူးျပီးစီးသည့္လက္ရာမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျပသခ်ိန္(၂၅)မိနစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဃ။ ျပိဳင္ပြဲဝင္ရုပ္သံသည္ျပီးျပည့္စံုရမည္ျဖစ္ျပီး ဇာတ္ကားအစ၊ ဇာတ္ကားအဆံုး၊ ဇာတ္ေဆာင္အေျပာစကား၊ ဇတ္ေၾကာင္းမိတ္ဆက္၊ ေတးဂီတ၊ အဓိကတာဝန္ယူဖန္တီးသူအမည္စာရင္းမ်ားပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

င။ ျပိဳင္ပြဲဝင္လက္ရာမ်ားအားလံုး မိမိကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈျဖစ္ရမည္ျဖစ္သလို၊ မူပိုင္ခြင္႔အရႈပ္ အရွင္းမရွိေၾကာင္း အာမခံရမည္။ ျပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပသူအေနႏွင္႔ right of Image၊ right of reputation၊ right of privacy၊ copyright၊ right of trademark အပါအဝင္အျခားအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တရားဥပေဒ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြက္ တာဝန္မရွိေပ။ အကယ္၍ အျငင္းပြားမႈရွိလာပါက ျပိဳင္ပြဲဦးစီးက်င္းပသူအေနျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္ရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္သလို၊ ခ်ီးျမွင့္ထားေသာဆုမ်ားကိုလည္း ျပန္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

စ။ ျပိဳင္ပြဲပါဝင္လက္ရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းမ်ားေပါက္ၾကားမႈမရွိေစရ။ ထို.အတူ တိုင္းရင္းသား ညီညြတ္မႈပ်က္ျပားေစေသာ၊ ေသြးရဲရဲသံရဲရဲရုပ္ပံုမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ညစ္ညမ္းရုပ္ပံုမ်ား၊ အယူသည္း မႈမ်ားစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမပါေစရ။

ဆ။ ျပိဳင္ပြဲပါဝင္လက္ရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္။

၃။ဆုတံဆိပ္မ်ား
က။“ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္” ဒုတိယအၾကိမ္ တက္ဟုန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာMicro Film ျပိဳင္ပြဲပထမဆု။
ခ။ “ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္” ဒုတိယအၾကိမ္ တက္ဟုန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာMicro Film ျပိဳင္ပြဲအေကာင္းဆံုးဆု။
(က) Micro Film(ကြန္ရက္လႊင္႔ရုပ္ရွင္ပါဝင္)
Micro Film အေကာင္းဆံုးဆု (၁)ဆု
ဒိုင္လူၾကီးအဖြဲ.မွေရြးခ်ယ္ခံရသူဆု (၃)ဆု
အေရြးခ်ယ္ခံလက္ရာ ဇာတ္ကား(၁၀)ကား
(ခ) VCR ေၾကာ္ျငာ
VCR ေၾကာ္ျငာ အေကာင္းဆံုးဆု (၁)ဆု
ဒိုင္လူၾကီးအဖြဲ.မွေရြးခ်ယ္ခံရသူဆု (၃)ဆု
အေရြးခ်ယ္ခံလက္ရာ ဇာတ္ကား(၁၀)ကား
(ဂ) ျပည္သူ.နီတိေၾကာ္ျငာ
ျပည္သူ.နီတိေၾကာ္ျငာ အေကာင္းဆံုးဆု (၁)ဆု
ဒိုင္လူၾကီးအဖြဲ.မွေရြးခ်ယ္ခံရသူဆု (၃)ဆု
အေရြးခ်ယ္ခံလက္ရာ ဇာတ္ကား(၁၀)ကား

(ဃ) Micro ကာတြန္းကား
Micro ကာတြန္းကား အေကာင္းဆံုးဆု (၁)ဆု
ဒိုင္လူၾကီးအဖြဲ.မွေရြးခ်ယ္ခံရသူဆု (၃)ဆု
အေရြးခ်ယ္ခံလက္ရာ ဇာတ္ကား(၁၀)ကား
(င) Micro မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္
Micro မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ အေကာင္းဆံုးဆု (၁)ဆု
ဒိုင္လူၾကီးအဖြဲ.မွေရြးခ်ယ္ခံရသူဆု (၃)ဆု
အေရြးခ်ယ္ခံလက္ရာ ဇာတ္ကား(၁၀)ကား
(စ) တရုတ္ျမန္မာေဆြမ်ိဳး ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးရုပ္သံ
ေပါက္ေဖာ္သံေယာဇဥ္ Theme award (၁)ဆု
(မွတ္ခ်က္။ “ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္”တြင္ တရုတ္ျမန္မာေပါက္ေဖာ္သံေယာဇဥ္ကိုေဖာ္က်ဴးေသာ ရုပ္ရွင္ကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။)
ေပါက္ေဖာ္သံေယာဇဥ္ရုပ္သံေရြးခ်ယ္မႈဒိုင္လူၾကီးအဖြဲ.မွ ေရြးခ်ယ္ခံရသူဆု (၃)ဆု

၄။ ျပိဳင္ပြဲဝင္ရုပ္သံေပးပို.ရန္နည္းလမ္း
က။ အမည္စာရင္းေဖာင္ေပးသြင္းျခင္း။ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္ျပည္႔စံုရမည္။ တာဝန္ခံ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို.မဟုတ္ပါက တရားဝင္မည္မဟုတ္။ ျပိဳင္ပြဲဝင္လက္ရာ၊ ပိုစတာ (အီလတ္ထရြန္ပံုစံ)၊ VCRေၾကာ္ျငာ(USB flash disk၊ Data CD)မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္႔ လိပ္စာ သို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။
ခ။ Network disk လက္ရာ၊ ပိုစတာ၊ VCR ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုပို႔ေပးပါက linkလိပ္စာႏွင္႔ Download password မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္႔အီးေမးလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္႔အျပင္၊ အမည္စာရင္း တင္သြင္း သည့္ေဖာင္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည္႔လိတ္စာသို. ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ဂ။ အခ်ိန္မီဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာေရးသား ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ျပိဳင္ပြဲပါဝင္ရန္ေပးပို.ထားေသာ Filmႏွင့္စာရြက္မ်ားကိုျပန္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
ဃ။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာထူးခြ်န္သည့္လက္ရာမ်ားကို ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္သူထံ အေၾကာင္း ၾကားမည္ျဖစ္ျပီး၊ျပိဳင္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို.အတူ ထူးခြ်န္သည္႔လက္ရာ မ်ားကို ရုပ္သံလိုင္းႏွင့္မီဒီယာမ်ားတြင္ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

၅။ ပို႔ေပးရန္လိပ္စာ
ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီရံုး ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္။ ဝ၀၈၆-၆၉၂-၂၂၈၁၁၁၅
ဆက္သြယ္ရန္ဝန္ထမ္း။ Mr.Wu ဝ၀၈၆-၁၅၉၈၇၅၇၀၉၁၁
Ms.Yue ဝ၀၈၆-၁၃၈၈၇၈၇၀၁၆၈
အီးေမးလိပ္စာ။ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ။ တက္ဟုန္းမီဒီယာယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္(၃)လႊာ၊ နံပါတ္(၃)၊ မိုင္းခြန္လမ္း၊ မန္စီျမိဳ႕၊ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၊ ယူနန္ျပည္နယ္။
စာတိုက္နံပါတ္။ 678400
ပို႔ေပးရန္အခ်ိန္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၈)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၅)ရက္ေန႔အထိ။

၆။ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္း
က။ “ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္” ဒုတိယအၾကိမ္ တက္ဟုန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာMicro Filmျပိဳင္ပြဲပထမဆု၊ ဆုေၾကး တရုတ္ယြမ္(၁)သိန္း(အခြန္ေဆာင္ျပီး)+ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ+ ဆုဖလား။
ခ။ “ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္” ဒုတိယအၾကိမ္ တက္ဟုန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာMicro Filmျပိဳင္ပြဲ အေကာင္းဆံုး ဆု၊ ဆုေၾကးတရုတ္ယြမ္ (၁)ေသာင္း(အခြန္ေဆာင္ျပီး)၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ+ဆုဖလား+ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း အသိ အမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ။
ဂ။ ထူးခြ်န္လက္ရာမ်ားကိုရုပ္သံလိုင္း၊ အင္တာနက္လိုင္းစသည္႔မီဒီယာမ်ားတြင္ The public screening အျဖစ္ ျပသေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဃ။ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ထူးခြ်န္ေသာလက္ရာမ်ားကို ျပည္ပသက္ဆိုင္ရာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၊ ရုပ္ရွင္ျပပြဲတို.တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တင္ဆက္ျပသမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ျပီး “The Belt and Road” တေလွ်ာက္ရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွည္႕လည္ ျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။

“ပိုးလမ္းမရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္”
ဒုတိယအၾကိမ္တက္ဟုန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာMicro Film ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၈)ရက္ေန႔

Micro Film ၿပိဳင္ပြဲ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ေဖာင္
https://drive.google.com/file/d/1RgERc0jxYdyKT9ZBar32JOKPBPBJ2d0L/view?fbclid=IwAR11JWtIRpzHHYKbr86gdDtr5yGkzRhKMJ57BwGg009ku5soD8yU3fdbkOs