ဤသစ္ေတာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ပို၍စိမ္းလန္းလာေစ

ဤသစ္ေတာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ပို၍စိမ္းလန္းလာေစ

အေျခခံအေဆာက္အအံုမွ ေဆးဝါးကုသေရးက႑အထိ တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ အေစာဆံုး သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္နယ္စပ္ကီလုိမီတာေပါင္း၂၁၀၀ေက်ာ္  ရွည္လ်ားေသာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည္။   ျမန္မာလူ မ်ိဳးတို႔သည္ ေရွးေခတ္ကတည္းကစ ၍တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကို ေပါက္ေဖာ္ဟုေခၚ ေဝၚၾကၿပီး တ႐ုတ္သည္လည္းျမန္မာ တို႔ကို ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မအျဖစ္သ ေဘာထားၾကသည္။   လြန္ခဲ့ေသာ၆၈ ႏွစ္အတြင္းမွာႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူလူထုတို႔သည္ခ်စ္ခင္ရင္းနီးစြာဆက္ဆံခဲ့ ၾကသည္။

 

တ ႐ုတ္ ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး သစ္ ေတာ သည္ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ေအာင္ဖန္တီးေပး

  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ သဘာဝ သစ္ေတာအရင္းအ  ျမစ္အမ်ားဆံုးထြက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သစ္ေတာဖံုး လြမ္းမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိ၍  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အလြန္ထိခိုက္ပ်က္စီး ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳေစေသာ “တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾက ည္ေရးသစ္ေတာ”စီမံကိန္းကိုျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံ႐ုံးကအေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မူလေနရာအမ်ားစု မွာေျခာက္ေသြ႕ေသာသဲေတာင္ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး မိုးရာသီ က်ေရာက္ သည့္အခါဆိုးရြားေသာေျမတိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း သိမ္္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အႀကံျပဳခ်က္ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးက က်ပ္သန္း၄၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ၍“တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ ၾကည္ ေရးသစ္ေတာ”စီမံကိန္းကို    ျမန္မာႏိုင္ငံသယံဇာသႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနကဦးေဆာင္ၿပီး သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတစ္ႏွစ္တိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာသစ္ပင္အမ်ိဳး     ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ကိုဧကေပါင္း၁၀၀  ရွိေသာေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္း ေပၚတြင္အပင္စုစုေပါင္း၁သိန္း၅ေသာင္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးေဒသတြင္းသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုႀကီးမားစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္းဆင္ဟြာသတင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး သစ္ေတာစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ“တ ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးစံျပသစ္ ေတာ”ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ၃၁ရက္ေန႔ တြင္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။

ယခုအခါျမန္မာႏိုင္ငံစီပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္ တက္ေနေသာကာလျဖစ္၍ တ႐ုတ္ျပည္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္တကြျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအားကူညီေဆာင္႐ြက္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး၊တ႐ုတ္သံ႐ံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာ့သစ္ေတာ သယံဇာတ ျပည့္ဝစြာရ႐ွိေစရန္ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး၊သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္သစ္ ေတာေျခခံသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားဆန္းသစ္ၾကြယ္ဝစြာထုတ္လုပ္ႏိုင္   ရန္သာမကစီးပြားေရးက႑ အပါအဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ ေအာင္စသည့္   ျမန္မာဘက္မွလိုအပ္ေသာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ ျပည္ေမွ်ာ္လင္႔ၿပီး၊“တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ ၾကည္ေရး စံျပသစ္ေတာ”ထူေထာင္   ျခင္း၏အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာတ   ႐ုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ ၾကည္ေရးအနာဂတ္ကို“တ႐ုတ္-ျမန္ မာခ်စ္ၾကည္ေရးစံျပသစ္ေတာ” ကဲ့သို႔ပင္အစဥ္အၿမဲေကာင္းမြန္လာႏိုင္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း “တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးစံျပ သစ္ေတာ”ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေရး အခမ္းအနားတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္    သံအမတ္ႀကီးမစၥတာ ဟုန္လ်န္ ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးသြား   ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျပဳလုပ္ေပးမည္

 

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္သည့္  တ႐ုတ္ျပည္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ႏွစ္စဥ္၂သိန္းခန္႕ သာ႐ွိၿပီး ၊ ေနာင္တြင္ တ႐ုတ္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားဝင္ေရာက္ႏႈန္း အလြန္မ်ားျပားလာႏုိင္သည္။ေမလ ၂၉ရက္ေန႔ ၊တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ ျမန္မာခရီးသြားမိတ္ဆက္ပဲြက်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၁ရက္ေန႔ မွ စ၍ တ႐ုတ္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း people.com.cn    ၏သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၁ရက္ေန႔ မွ စ၍ တ႐ုတ္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ တ႐ုတ္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဖိတ္ၾကားစာ စသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမလိုအပ္ ေတာ့ပါ။တ႐ုတ္ျပည္ႏိုင္ငံကူးလက္ မွတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ ဆိပ္သို႔ေရာက္႐ွိလွ်င္ ဆိုက္ေရာက္ဗီ ဇာျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။၄င္းအျပင္ဗီဇာေၾကး ေပးေဆာင္ရာ တြင္အ ဆင္ေျပ ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္အေကာက္ခြန္ဌာန       တြင္   Ali Pay      ႏွင့္  We Chat Pay မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီးျဖစ္ သည္။

 

 (缅甸《金凤凰》中文报官方网站:www.mmgpmedia.com)

တ႐ုတ္ျပည္မွအလင္းတန္း    ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္

 ျမန္မာႏိုင္ငံလူနာမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဖန္တီး ေပး

 

ျမန္မာတရုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ၿပီးေနာက္ ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္အတြင္းတိမ္ ၊ဖ်ားနာျခင္းစသည့္ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ကုသေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။

ေပက်င္း People Daily ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၊ ထီစြမ္း မ်က္စိေဆး႐ုံမွ ဆရာဝန္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ  ေဒသခံအတြင္းတိမ္လူနာ သိန္းခ်ီ႐ွိပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖင့္ ထုိလူနာမ်ား အလင္းေရာင္ျပန္ လည္ရ႐ွိခဲ့သည္။ယင္းအတြက္ကၽြန္ မ အလြန္ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါ  သည္။ တ႐ုတ္ကုသေရးအဖဲြ႕အၿမဲ တမ္းျမန္မာႏုိင္ငံလာေရာက္ရန္ေမွ်ာ္ လင့္ပါသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တ ႐ုတ္ ကုသေရးအဖဲြ႕သည္ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္ အတြင္းတိမ္ လူနာခြဲစိတ္မႈ ၁၀ႀကိမ္ေက်ာ္ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။လူနာေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို အခမဲ့ခဲြစိတ္ကုသေပးခဲ့ သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြက္ လူေနမႈ ဘဝယုံၾကည္ခ်က္ မ်ား ေပး အပ္ခဲ့သည္။

(本报道为缅甸《金凤凰》中文报独家编译报道,未经本报许可,不得转载、摘编)