ဤပိုက္လိုင္းသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ားစြာသယ္ယူပို႔ေဆာင္လာ စီးပြားေရးကုန္သြယ္ေရးအသီးအပြင့္မ်ားေဝဆာ နယ္စပ္ပူးေပါင္းေရးဇုန္မွအက်ိဳးအျမတ္အား ျမန္မာတ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားအတူခံစား

ဤပိုက္လိုင္းသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ားစြာသယ္ယူပို႔ေဆာင္လာ စီးပြားေရးကုန္သြယ္ေရးအသီးအပြင့္မ်ားေဝဆာ နယ္စပ္ပူးေပါင္းေရးဇုန္မွအက်ိဳးအျမတ္အား ျမန္မာတ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားအတူခံစား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “One Belt One Road” စီမံကိန္း တေလွ်ာက္အေရးႀကီးေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၊ ျမန္မာတ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္ပူးေပါင္းမႈက႑တြင္ သိသာထင္ရွားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိထားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းသည္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တန္ခ်ိန္ ၈.၉ သန္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာတ႐ုတ္နယ္စပ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာကို ရရွိေစၿပီးျဖစ္ပါ သည္။

 တ႐ုတ္ျမန္မာေရနံစိမ္းပိုက္လုိင္း တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ေတာင္အတြက္အလြန္အက်ိဳး႐ွိ

    တ႐ုတ္ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္းသည္ တ႐ုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားကူးသန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ၏ကိုယ္စားျပဳစီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို တြန္းအား ေပးရာတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳး သား  ဒီမိုကေရ စီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ေအာင္မိုးညိဳကေျပာ  ၾကားပါသည္။

 

          တ႐ုတ္ျမန္မာေရနံစိမ္းပိုုက္လိုင္း(တရုတ္ဘက္ပိုင္း)၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမေဒးကၽြန္းမွ ယူနန္ေရႊလီၿမိဳ႕သို႔ ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၈.၉သန္းပို႔ေဆာင္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ေတာင္ေဒသ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ေသြးအားသဖြယ္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

          စီအန္အက္(စ္)သတင္းဌာန၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ တ႐ုတ္ျမန္မာေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျမန္မာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း ႏွစ္လုိင္းသည္မ်ဥ္းၿပိဳင္သဖြယ္ရွိေနပါသည္။ “One Belt One Road” စီမံကိန္း၏ လမ္းညႊန္စံနမူနာ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။

          တ႐ုတ္ျမန္မာေရနံစိမ္းပိုက္လုိင္း၏အရွည္သည္၁၄၂၀ ကီလိုမီတာျဖစ္ပါသည္။ ပိုက္လိုင္း၏ ၄၆%သည္ တ႐ုတ္ျပည္ထဲတြင္ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ပို႔ေဆာင္မႈႏႈန္းမွာ တန္ခ်ိန္၁.၃သန္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း အား အသံုးျပဳမႈကို စတင္ခဲ့သည္ ယေန႔တိုင္ပို႔ေဆာင္သည့္ႏႈန္းမွာ ၁၈ဘီလီယံ ကုဗမီတာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာေရနံစိမ္းပိုက္လုိင္းသည္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္၊ အေနာက္ ေျမာက္၊ အေရွ႕ေျမာက္၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းစြမ္းအင္တင္သြင္းျခင္းလမ္းေၾကာင္း ေလးခု တည္ေဆာက္မႈကို အထင္ကရျဖစ္ေစ သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ ေရနံစိမ္း တင္သြင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းအား စံုလင္ေစျခင္း၊ စြမ္းအင္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းအားေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေဒသ စီးပြားေရး တိုးျမႇင့္ ေစျခင္း စသည္တို႔တြင္ ႀကီးမားေသာအက်ိဳးတက္ေရာက္မႈကိုရွိေစပါသည္။

 တ႐ုတ္ျမန္မာေရနံစိမ္း ပိုက္ လိုင္းစီမံကိန္းစတင္ သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရနံ ကုမၸဏီ သည္ ျမန္မာတြင္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ စီမံကိန္းကို အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ စီမံကိန္းစတင္သည့္ ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္း၂၃၀ ေက်ာ္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ လူမႈစီးပြားအကူအညီ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၇၈ခုရွိပါသည္။ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၂ ေက်ာင္းအား အသစ္တည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း ၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္း၂၉ခု၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ မိဘမဲ့ေဂဟာ၊ မူႀကိဳစုစုေပါင္း၆ေက်ာင္း၊ ေရေပးေဝမႈကိရိယာႏွင့္ ေရကန္၆ခဳ၊ မီးေပးစနစ္၅ခု၊ လမ္းတံတားစီမံကိန္း၅ခု၊ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္၂ခု၊ အျခားစီမံကိန္း၃ခု၊သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္အား ကူညီမႈေပးျခင္း စသည့္ စီမံကိန္ုးေပါင္း၅၀ခု  စသည္တို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

 

(缅甸《金凤凰》中文报官方网站:www.mmgpmedia.com)

သန္လ်င္တံတားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အာကာသ မွတစ္ဆင့္ ေပါက္ေဖာ္ေမတၱာသံေယာဇဥ္ကို သက္ေသျပဳ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင္ပတ္သက္၍ေျပာဖူးသည္။ ကၽြန္မမွာ တ႐ုတ္သူငယ္ခ်င္း အေျမာက္အမ်ားရွိသည္။ ကၽြန္မ၏အေမ(ေဒၚခင္ၾကည္) တြင္လည္း အလြန္ရင္းႏွီးေသာ တ႐ုတ္မိတ္ေဆြမ်ားရွိပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာတ႐ုတ္အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္။ အ္ိမ္နီးခ်င္းအေနျဖင့္ ျမန္မာတ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအား ပိုမိုခိုင္မာေစသည္။ ယင္းအထဲမွ အထင္ရွားဆံုး ကိုယ္စား ျပဳအရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ရွိ သန္လ်င္တံတားျဖစ္ပါသည္။

people.com.cnသတင္းအရ သန္လ်င္တံတားသည္ ၁၉၈၅ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးခဲ့သည္ တံတားအရွည္မွာ ၂.၂ ကီလိုမီတာ ရွိပါသည္။ ၂၀ရာစု ၁၉၈၀ေနာက္ပိုင္း တြင္ ျမန္မာ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းမႈ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားစတင္ခဲ့သည္။

အသက္၈၆ႏွစ္ ရွိေသာ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာႀကီးဦးသန္႕စင္သည္ သန္လ်င္တံတားတည္ေဆာက္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီမံကိန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ သန္လ်င္တံတားတည္ေဆာက္ေသာ ျမင္ကြင္းကို ျပန္လည္ေတြးေသာကာ သန္းရွင္းက အဲဒီခ်ိန္ကိုျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အဲဒီအခ်ိန္ကပင္ပန္းမႈ၊ စိုးရိမ္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ကိုမွတ္မိေသးပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕အႀကံဳေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကို စည္းစည္း႐ံုး႐ံုးျဖစ္ေစတယ္ ညီအစ္ကို အရင္းေတြလိုဘဲ။ ဒီတံတားသည္ တ႐ုတ္  ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ခ်စ္ၾကည္မႈကို ေဖာ္ျပပါတယ္၊ ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားလည္း ဒီတံတားကိုမွတ္သားဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဟုေျပာပါသည္။

 

(本报道为缅甸《金凤凰》中文报独家编译报道,未经本报许可,不得转载、摘编)