“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ေရစက္ရွိသည္” ကဗ်ာဆရာမင္းသုဝဏ္သည္ တရုတ္ျပည္ထန္မင္းဆက္ေခတ္ ကဗ်ာကို ဘာသာျပန္ခဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေဖၚျပ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ အေၾကာင္းမ်ား ေဖၚျပ

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ေရစက္ရွိသည္” ကဗ်ာဆရာမင္းသုဝဏ္သည္ တရုတ္ျပည္ထန္မင္းဆက္ေခတ္ ကဗ်ာကို ဘာသာျပန္ခဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေဖၚျပ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ အေၾကာင္းမ်ား ေဖၚျပ

 “ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ျပည္သည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ပညာေရး၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းထိန္းသိိမ္းေရးစသည္မ်ားကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈမ်ားျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားပိုမိုေရရွည္ခ်စ္ၾကည္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြင္ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။”

 

မင္းသုဝဏ္ႏွင့္တရုတ္ျပည္ေရစက္သည္ကူးလူးဆက္ဆံေရးတံတားကိုတည္ေဆာက္ေပး”

 

“မင္းသုဝဏ္ႏွင့္တ႐ုတ္ျပည္ေရစက္”စာအုပ္ကို ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလပိုင္း ၉ရက္ေန႔ က တ႐ုတ္ျပည္ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

 

မင္းသုဝဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ႀကီးေသာကဗ်ာဆရာ၊ စာေပေဝဖန္ေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ေသာစာေပခ်ီးျမင့္ဆုကိုရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ တခ်ိန္ကတ႐ုတ္ျပည္ ထန္မင္းဆက္ ေခတ္ က ပဲေကၽြ႕ယိကဗ်ာဆရာ၏ကဗ်ာ၊ ေခတ္သစ္ဆရာစာေပေတာ္ႀကီးလူရႊန္း ၊ ကဗ်ာဆရာသံတမန္ခ်င္ယီ စသည္ဆရာမ်ား၏ ေကာင္းေသာစာေပမ်ားကိုဘာသာျပန္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသို႔မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

 

          “မင္းသုဝဏ္ႏွင့္တ႐ုတ္ျပည္ေရစက္”စာအုပ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏိုင္ငံျခားစာေပထုတ္လုပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏုိင္ငံျခားဘာသာပုံႏွိပ္တိုက္မွထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ မင္းသုဝဏ္မွ ဘာသာျပန္ထားေသာ တ႐ုတ္ျပည္ေခတ္သစ္ စာေရးဆရာလူရႊန္း၏ စာေပ၊ ေရွးေဟာင္းကဗ်ာ၊ ေခတ္သစ္ကဗ်ာ ၊ေက်းလက္ေဒသဇာတ္လမ္း ႏွင့္ တ႐ုတ္ လူရႊင္ေတာ္ျပက္လံုး၊  ၁၉၅ဝ-၁၉၆ဝခုႏွစ္မွာမင္းသုဝဏ္တ႐ုတ္ျပည္သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ေရးသား ခဲ့ေသာ နယူးတ႐ုတ္ျပည္ေဆာင္းပါးအစရွိသည္မ်ားကိုတ႐ုတ္ျပည္မွစုေဆာင္းထားရွိသည္။ ဖခင္ႏွင့္ တစ္မိသားစု လံုးသည္တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ေရစက္ရွိၾကသည္ဟု မင္းသုဝဏ္၏သား ဦးထင္ေက်ာ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆရာ မင္းသုဝဏ္သည္ သူ၏စာအေရးအသားမ်ားျဖင့္ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားျပည္သူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ကိုတံတားခင္း ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေကာင္းေသာ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ျပည္ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုး ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးလုခ်ိဳင့္လုန္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂံရွိေစတီပုထိုးေတာ္ႀကီးမ်ားပ်က္စီးခ်ိန္ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားမွကူညီျပဳျပင္ခဲ့

          ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ၂၄ရက္ေန႔က ‘ပုဂံေဒသ’ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ အဆင့္္၆.၈ရွိငလ်င္ေၾကာင့္ ေစတီပုထိုးအမ်ားစုမွာပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္ မွေရာက္ရွိ လာ ေသာေရွးေဟာင္းအေဆာက္ အဦျပဳျပင္ေရးကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ ပုဂံေစတီပုထိုးမ်ား ျပဳျပင္ရာ တြင္ အထူးပညာရပ္မ်ား ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့သည္။

 

 (缅甸《金凤凰》中文报官方网站:www.mmgpmedia.com)

 

‘ခ်စ္ၾကည္ေရးေက်ာင္း’

တ႐ုတ္ျပည္မွ ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာသင္ယူျခင္းအိပ္မက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့

          ယခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွပို႔ေဆာင္လာေသာ   ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ျမန္မာ ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေအးသာယာတြင္ရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံေရာက္ရွိလာပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရဝန္ႀကီးမွ တ႐ုတ္ျပည္မွ ပို႔ ေဆာင္လာသည့္  ကူညီေထာက္ပ့ံမႈကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          အေျခခံပညာေရးပိုင္းပံ့့ပိုးမႈမွလြဲ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တ႐ုတ္ျပည္ႏိုင္ငံႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း ပညာေရး၊  အဆင့္ျမွင့္ပညာေရးစသည့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကသည္။ျမန္မာအစိုးရသည္ ထူးခၽြန္သူေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားကိုအထူးပင္အာ႐ုံစိုက္ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စုေပါင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူရည္ခၽြန္မ်ားေမြးဖြားရန္ႏွင့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ား တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အသိပညာႏွင့္နည္းပညာသင္ယူျခင္းအခြင့္လမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

 

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျမန္မာဘြဲ႔ရေက်ာင္းသူမ်ားတ႐ုတ္ျပည္ ေပက်င္းကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္

ေရေျမေရျခားပညာေရးသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္လာသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ဘာသာရပ္သင္ယူသူမ်ားတစ္ေန႔တစ္ျခားပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ ၊ တရုတ္ ဘာသာ စကားမ်ားေျပာလာၾကသည္။

          ယခုႏွစ ္ဇြန္လပိုင္း၁၈ရက္ေန႔တြင္  ‘၂ဝ၁၈ေပက်င္းပညာေရးနီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ’ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္ ။ တ႐ုတ္ျပည္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၁ ေက်ာင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ၂၀ရက္ေန႔တြင္  ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၌လည္းက်င္းပခဲ့ သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးဖလွယ္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏လူငယ္ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြး ဖလွယ္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံထာဝရခ်စ္ ၾကည္ေရး တြက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

(本报道为缅甸《金凤凰》中文报独家编译报道,未经本报许可,不得转载、摘编)