အသစ္တည္းျဖတ္ သည့္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာထုတ္ေဝ တ႐ုတ္ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း မွ အသီးအပြင့္မ်ား ေဝေဝဆာဆာ ထပ္မံရရွိ

အသစ္တည္းျဖတ္ သည့္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာထုတ္ေဝ တ႐ုတ္ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း မွ အသီးအပြင့္မ်ား ေဝေဝဆာဆာ ထပ္မံရရွိ

 တ႐ုတ္ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ အား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔၊ ပိုမိုနက္နဲေစရန္ ရည္မွန္း၍   ျမန္မာေရႊဇာမဏီ တ႐ုတ္ ဂ်ာနယ္တိုက္ႏွင့္Yunnan  Publishing  Group  မွ  Yunnan Pepole’s  Publishing House တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝ ေသာ တ႐ုတ္ျမန္မာ အဘိဓာန္ႀကီးသည္ သံုးႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ တြင္ ပံုႏွိပ္မႈၿပီးဆံုးၿပီး  အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာထုတ္ေဝ ႏိုင္ခဲ့သည္။

<တ႐ုတ္ျမန္မာအဘိဓာန္ႀကီး > ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတ႐ုတ္အမ်ိဳသား၊ တ႐ုတ္ျမန္မာစာ ဝါရင့္ဘာသာျပန္ပညာရွင္ ပါေမာကၡ ဦး ၾကည္ျမတ္ ႏွစ္၃၀ၾကာ အာ႐ံုစူးစိုက္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဘိဓာန္ႀကီး ထဲတြင္ တ႐ုတ္စကားလံုး၊ စကားပုဒ္ ၊ စကားပံု၊ စကားစု၊စာသားစသည္ျဖင့္  ၆ေသာင္း၅ေထာင္ေက်ာ္ ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။ အေၾကာင္းအရာစံုလင္ျခင္း၊  ပ ညာစြယ္စံုဗဟုသုတမ်ားပါဝင္ ပါသည္။ စကားစုတို႔သည္ ယခုေခတ္ စံမီေသာ တ႐ုတ္ဘာသာ ကို အဓိကထားၿပီး ေရွးေဟာင္း႐ိုးရာ တ႐ုတ္ဘာသာ လည္းပါဝင္ပါသည္။ စကားစုမ်ားသည္ ယခုေခတ္ ျမန္မာစာျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပန္ ဆိုထားပါသည္။ တ႐ုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ဥပမာေပးထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားဘာသာ မွဆင္းသက္လာ ေသာ စကားလံုးမ်ားတြင္ လည္းအဂၤလိပ္လို  ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယခုတစ္ေခါက္ ျပင္ဆင္ထုတ္ေဝျခင္းသည္  တာဝန္ႀကီးျခင္း၊ ခက္ခဲမႈမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္သံုးႏွစ္ အသံုးျပဳ ကာ ျမန္မာတ႐ုတ္ႏွစ္ဖက္လံုး ၏တည္းျဖတ္သူ  ၁၀၀ေက်ာ္  ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ထားပါသည္။ စာအုပ္အျပင္္ပိုင္းအဖုံးဒီဇုိင္းမွ အထဲ၏အရည္အေသြးသည္ ယခုတစ္ေခါက္ <တ႐ုတ္ျမန္မာအဘိဓာန္ႀကီး >၏ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုးစင္းၿပီးရႊန္းတင့္လွပါသည္၊ ႐ိုးရွင္းၿပီး အေၾကာင္းအရာ စံုလင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ စာ၊ စကားလံုးမ်ား၏အသံ၊ ပံုစံ၊ အဓိပၸါယ္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ေျပာင္းလဲမႈကို ျပင္ဆင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ စကားလံုးအေဟာင္းမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ ၿပီး ေျပာင္းလဲေနသည့္ေခတ္အေငြ႕အ သက္ ႏွင့္ သက္ဝင္ေသာစကားလံုးမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ ဥပမာ -ရပ္၀န္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ တ႐ုတ္အိပ္မက္၊ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ႐ုပ္ရည္အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုး၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသား -စသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အဘိဓာန္၏ တိက်မႈ၊  စဥ္ဆက္မျပတ္မႈ၊ အသံုးဝင္မႈ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ညီမွ်မႈ  မ်ားထင္ဟပ္ေနပါသည္။

(缅甸《金凤凰》中文报官方网站:www.mmgpmedia.com)

အဘိဓာန္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ တ႐ုတ္ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္တ႐ုတ္ျမန္မာဘာသာ ေလ့လာသူမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ သင္ယူသူမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပညာေတာ္သင္မ်ား အတြက္  မဂၤလာသတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။  တ႐ုတ္ျမန္မာ သံတမန္ဆက္ဆံေရး၊ အစိုးရ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္က႑မ်ားတြင္ အလြန္အသံုးဝင္ပါသည္။ ရပ္၀န္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စီမံကိန္း၏ယဥ္ေက်းမႈအေျခခံ  တည္တံ့ေစေရးအပိုင္းတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အဓိပၸာယ္ရွိ ပါသည္။ ၎စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ အထိ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေရးႀကီးေသာ ထုတ္ေဝျခင္းအပိုင္း၏ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ပိုးလမ္းမပညာ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကိုလည္းရရွိထားပါသည္။

(本报道为缅甸《金凤凰》中文报独家编译报道,未经本报许可,不得转载、摘编)