တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံတည္ေဆာက္ေရးကို တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေမတၱာသံေယာဇဥ္က တြန္းအားေပး

တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံတည္ေဆာက္ေရးကို တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေမတၱာသံေယာဇဥ္က တြန္းအားေပး

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ “တ႐ုတ္ျပည္၏စစ္မွန္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုခံစားရ  ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္မည္”­

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ျပည္သည္ ေပါက္ေဖာ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားသည္ သမိုင္းသက္႐ွည္ၾကာသည့္ အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏီွးသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္ခံထားသည္။၂၀၁၇ခုႏွစ္သည္  ျမန္မာ    ႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ျပည္အတြက္ ေျပာရလွ်င္ အလြန္ထူးျခားမႈရွိသည့္ ႏွစ္တစ္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိ္ၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အလည္အပတ္ ၂ေခါက္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။   ျမန္မာသမ္ၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပထမအႀကိမ္သြား ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္မႈ မျပတ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား တ႐ုတ္ျပည္အေပၚပိုမိုနားလည္ သေဘာ ေပါက္လာခဲ့သည္။ 

႐ွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပါက္ေဖာ္ေမတၱာသံေယာဇဥ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ေမလတြင္ တ႐ုတ္ ျပည္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ွီက်င့္ဖိန္ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္  “One Belt One Road” ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ထိပ္သီးဖိုရမ္စားပဲြဝိုင္းထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ တ႐ုတ္ ျပည္ေပက်င္းၿမိဳ႕  Huairou Yanqi lake၌ က်င္းပခဲ့သည္။ တရုတ္ျပည္ “One Belt One Road” စီမံကိန္းကို အဆိုျပဳခ်ိန္မွစၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အားေပးေထာက္ခံသည့္ အျပင္ စီမံ ကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ ကိုဦးေဆာင္ၿပီး ေပက်င္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ကာ အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

CNS သတင္းဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  ႐ွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးစဥ္၊ ႐ွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္ျမန္မာ ေပါက္ေဖာ္ ေမတၱာသံေယာဇဥ္သည္ ႐ွည္လ်ားနက္႐ႈိင္းသည္။ တူညီသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးအျမတ္အလြန္ က်ယ္ျပန္႔သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပန္ အလွန္လည္ပတ္ေရးကို ထိန္းသိမ္း ထားမည္ ၊ တ႐ုတ္ျပည္သည္ “One Belt One Road”စီမံကိန္းေအာက္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္၊ အတူတကြဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ ဆႏၵ႐ွိသည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “One Belt One Road” စီမံကိန္း သည္ေဒသခံႏွင့္ ကမၻာႀကီးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊    ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳး႐ွိ ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ဘက္မွ အားေပးကူ ညီမႈကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားဖလွယ္မႈကိုတိုးျမႇင့္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အျပန္အလွန္သေဘာ ေပါက္နားလည္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္၊ ေပါက္ေဖာ္သံေယာဇဥ္ တစ္ဆင့္ တက္ နက္႐ႈိင္းရန္ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 (缅甸《金凤凰》中文报官方网站:www.mmgpmedia.com)

ဦးထင္ေက်ာ္တ႐ုတ္ျပည္သို႔  ပထမအႀကိမ္သြားေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ သည္  တ႐ုတ္ျပည္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ွီက်င့္ဖိန္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဦးထင္ေက်ာ္ ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သြား ေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီခၽြမ္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လယ္ယာ၊ တည္ေဆာက္ေရးစသည့္ က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈ႐ွိသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္  တ႐ုတ္ျပည္ စီခၽြမ္ျပည္နယ္ကို ဦးထင္ေက်ာ္၏ ပထမဆုံး တ႐ုတ္ျပည္ လည္ပတ္ သည့္ ေဒသအျဖစ္  ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါ သည္။

CNS သတင္းဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ၊ စီခၽြမ္ျပည္နယ္ သည္ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ ပိုင္းတြင္ တည္႐ွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နီးကပ္သည္။ စီခၽြမ္ေဒသမွ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံထားသည္။ ေဒသ ၂ခုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈ႐ွိသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ စီခၽြမ္ျပည္နယ္သည္ ဦးထင္ ေက်ာ္၏ တ႐ုတ္ျပည္ပထမဆုံး လည္ ပတ္ရာေနရာအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ

ျမန္မာတ႐ုတ္ႏုိင္ငံေရးအျပန္ အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အဆက္မျပတ္ခိုင္မာ လာသည္။ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အဆက္မျပတ္ နက္ ႐ႈိင္းလာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္  တ႐ုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယီသည္ ေနျပည္ေတာ္၌ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္အတူ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္တ႐ုတ္ျပည္သည္ တ႐ုတ္ စာလုံး  ''လူ'' ပုံသ႑ာန္ စီးပြားေရး စႀကႍ တည္ေဆာက္ေရးကို အႀကံျပဳ ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံ သည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ စတင္ထားသည္။ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသကို ျဖတ္ သန္းၿပီး ေတာင္ဘက္တြင္   မႏၱေလး ၿမိဳ႕အထိျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္အေ႐ွ႕မွ အေနာက္ အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ဆန္႔တန္း သြားသည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ေဒသတေလွ်ာက္ အႀကီးစား ပေရာ ဂ်က္မ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေန မည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳး အျမတ္မ်ား ရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အက­­ူ ျပဳမည္ျဖစ္ သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ အစိုးရသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ တည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ပထမဆုံး အဆိုျပဳတင္ျပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို ရ႐ွိ ခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ သဟဇာတ က်သည္ဟုမွတ္ယူသည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က  ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ဆႏၵ႐ွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(本报道为缅甸《金凤凰》中文报独家编译报道,未经本报许可,不得转载、摘编)

­­­­­­