ဤသေဘာတရားဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ၂၁ ရာစု ကမၻာႀကီး သာတူညီမွ်ေရးျဖစ္သည္

ဤသေဘာတရားဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ၂၁ ရာစု ကမၻာႀကီး သာတူညီမွ်ေရးျဖစ္သည္

႐ွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ - တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အတူ လူသားမ်ားတူညီေသာ ကံၾကမ္ၼာတည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္းေျပာၾကား

 

ယခုႏွစ္ ဇြန္လ တ႐ုတ္ျပည္တြင္က်င္းပသည့္ ဗဟိုႏိုင္ငံျခားေရးရာ အစည္းအေ၀းတြင္  တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေကာ္မ႐ွင္ဥက္ၠ႒႐ွီက်င့္ဖိန္က လူသားမ်ားတူညီေသာ ကံၾကမ္ၼာတည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္  တံခြန္ကို ျမင့္ျမင့္ မားမား လႊင့္ထူထားရမည္၊ တစ္ကမၻာလုံး စီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္သည္ ပို၍ တရားမွ်တသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္ ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူသားမ်ားတူညီေသာ ကံၾကမ္ၼာတည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ သေဘာတရားသည္ တ႐ုတ္ျပည္ “One Belt One Road” စီမံကိန္းစသည့္ တစ္ကမ္ၻာလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာ တရားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္အတူ အဆက္မျပတ္ က်ယ္ ျပန္႔လာသည္။ ယင္းသေဘာတရားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုလည္းရ႐ွိၿပီး၊  တစ္ကမ္ၻာလုံး စီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသည့္၊ ပုံစံသစ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စနစ္ သစ္ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တူညီေသာတန္ဖိုးစံႏႈန္း အျဖစ္ ျဖစ္တည္ခဲ့သည္။

 

 အဘယ္ေၾကာင့္ လူသားမ်ားတူညီေသာ ကံၾကမ္ၼာကို တည္ေဆာက္ရသနည္း

ႏိုင္ငံတကာစည္းကမ္းဥပေဒကို ႏိုင္ငံအသီးသီးအတူေရးဆြဲသင့္သည္

ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဗဟိုႏိုင္ငံျခား ေရးရာအစည္းအေဝးတြင္ ေခတ္သစ္ တ႐ုတ္ျပည္ ဝိေသသလကၡဏာပါ႐ွိ သည့္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး အေတြးအေခၚ၏ ဘက္၁၀ဘက္ကို   ၿခဳံငုံေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအထဲတြင္   “ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မည္၊ အတူဖံြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ဆိုသည့္ လူသား တူညီေသာ ကံၾကမၼာ တည္ေဆာက္ ေရးကို စဲြစဲြၿမဲၿမဲထိန္းသိမ္းထားမည္ ” ဟူသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ပါဝင္သည္။    ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရးရာကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ႇင္ေကာင္းတာ့ေဝက - တ႐ုတ္ျပည္ သည္ ေ႐ွးကတည္းကသာတူညီမွ် ေသာ ကမၻာႀကီးဟူသည့္ သေဘာ တရားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားဖူးသည္။ လူသားမ်ားတူညီ ေသာ ကံၾကမၼာကို တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတရားသည္ ၂၁ရာစု ကမၻာ ႀကီးသာ တူညီမွ်ျဖစ္ေရးဟူသည့္ဖြင့္ ဆိုခ်က္ အသစ္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ျပည္ အဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ တ႐ုတ္ျပည္အသိ ပညာပါဝင္သည့္  လူသားမ်ားတူညီ ေသာ ကံၾကမၼာသေဘာ တရားသည္ ကမၻာႀကီးအတြက္ အက်ိဳး႐ွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

CNS သတင္းဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလတြင္ ႐ွီက်င့္ဖိန္သည္ ေပက်င္း ၿမိဳ႕၌ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂိၢဳလ္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္႐ွီက်င့္ဖိန္က -တ႐ုတ္ ျပည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ အတူလူသားမ်ား တူညီေသာ ကံၾကမၼာတည္ေဆာက္ ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆႏၵ႐ွိ    ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္းpeople.com.cn၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ႐ွီက်င့္ဖိန္ ကုလသမဂၢအစည္းအေဝးတြင္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌  ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆုတ္ယုတ္ေနသည္၊ ေငြေၾကး က်ပ္တည္းမႈ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေန သည္၊ စစ္ေအးတိုက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးပဋိပကၡမ်ားျပားလာသည္၊အၾကမ္း ဖက္ဝါဒ၊ ဒုကၡသည္၊ ကူးစက္ေရာဂါ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း စသည္မ်ား ကလည္း တစ္ေန႔တျခား ဆိုးဝါးလာ သည္၊ ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ေျဖ ႐ွင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစည္းကမ္း ဥပေဒကို ႏိုင္ငံအသီးသီး အတူေရး ဆဲြသင့္သည္၊ တစ္ကမၻာလုံးကိစၥရပ္ မ်ားကို ႏိုင္ငံအသီးသီးပူးေပါင္းကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသင့္သည္၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အသီးအပြင့္ကိုလည္း ႏိုင္ငံအသီးသီး အတူခံစားသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

 

လူသားမ်ားတူညီေသာကံၾကမ္ၼာတည္ေဆာက္ေရးဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း

႐ွီက်င့္ဖိန္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  လူသားမ်ားတူညီေသာ ကံၾကမၼာတည္ေဆာက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊  လံုၿခံဳေရး၊ အတူတကြဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္း၊ အားလံုးပါဝင္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းလွပေသာကမၻာ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသည္ တစ္ကမၻာလံုးအားေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ေအာင္ျမင္ မႈအသီး အပြင့္ကို အတူခံစားျခင္းသည္ လူသားမ်ားတူညီေသာ ကံၾကမၼာတည္ေဆာက္ေရးကို ဆိုလို သည္။ ဤသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ အတည္ျပဳေဖာ္ျပေသာ လူသားမ်ားတူညီေသာ ကံၾကမၼာ တည္ေဆာက္ေရးကို ဆိုလိုပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢတည္ေထာင္ျခင္းႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ႐ွီက်င့္ဖိန္သည္ လူသားမ်ားတူညီေသာကံၾကမၼာတည္ေဆာက္ ေရးကို ဖြင့္ဆုိ႐ွင္းျပခဲ့သည္။  တ႐ုတ္အစိုးရအတည္ ျပဳေဖာ္ျပေသာ လူသားမ်ားတူညီေသာကံၾကမၼာတည္ေဆာက္ေရး၏ အဓိကက႑အား  ႐ွင္းျပသည္။ ယင္းတို႕မွာ  တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံေရးအား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈရွိေသာ မိတ္ဖက္ဆက္ ဆံေရး၊ တရားမွ်တမႈ တရားစီရင္မႈရွိမႈကို ဖန္တီးျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးပံုစံမွ်ေဝျခင္းအား အတူတကြ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျခင္းအသစ္ ဖန္တီးျခင္းအား ရယူျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳး ခံစားတဲ့ တိုးတက္မႈေရွ႕ေရး၊ သင့္ျမတ္ၿပီးကြဲျပားျခားနားမႈအား ျမႇင့္တင္ရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ သဘာဝအားေလးစားမႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အစိမ္းေရာင္တိုးတက္မႈေဂဟစနစ္စသည္မ်ားျဖစ္သည္။

 (缅甸《金凤凰》中文报官方网站:www.mmgpmedia.com)

ရွီက်င့္ဖိန္၏လူသားမ်ားတူညီေသာကံၾကမ္ၼာတည္ေဆာက္ေရး ဖြင့္ဆို႐ွင္းလင္းခ်က္

တစ္ကမ္ၻာလံုးသည္ အားလံုးအတြက္ျဖစ္သည္

     တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသည္ တစ္ကမ္ၻာလံုးသည္တစ္မိသားစု တည္းဟုဆိုၾကသည္။  လူတိုင္းႏွင့္အရာ ခပ္သိမ္းကို ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာရမည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တဲြေန ထိုင္မည္၊ တစ္ကမ္ၻာလံုးသည္ တန္းတူ ညီတူျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးမ်ားသည္ တစ္ကမ္ၻာအားလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ ဟူေသာေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာႀကီးတည္ ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

 

လံုၿခံဳေသာကမၻာႀကီး

လူသားတိုင္းသည္ ကမ္ၻာလံုးတစ္ခုတည္းတြင္ အတူေနထိုင္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏လံုၿခံဳေရးကို အျခားႏိုင္ငံ ၏ မလံုၿခံဳမႈအေပၚတည္မွီၿပီး မတည္ေဆာက္ရပါ၊ အျခားႏိုင္ငံႀကံဳေတြ႕ရေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ စိန္ေခၚ မႈလည္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ေန႔စဥ္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာလံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တစ္ကိုယ္တည္း ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ လက္နက္အင္အားစုအား ယံုၾကည္ ကိုးစားရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

 

အတူတကြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း

သင္႐ံႈးၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္သူကအားလံုးကို အသာစည္းယူမည္သည္ဟူေသာအေတြးကို လက္ကိုင္ထားလွ်င္၊ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္လိမ္လည္လွ်င္၊ အျခားသူအားအျပစ္တင္လွ်င္၊ ရလဒ္သည္အျခားသူ၏ တံခါးကို ပိတ္လုိက္႐ံုသာမက မိမိ၏ လမ္းအား ပိတ္လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ တိုးတက္မႈ အေျခခံအား ကိုယ္တိုင္ပိတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ လူသားမ်ား၏အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္။

 

အားလုံးကိုပါ၀င္ေစမည္

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းအား ေ႐ွာင္႐ွားၿပီး၊ လူသားအားလုံးပါ၀င္သည့္ ကမ္ၻာႀကီးကို  အတူတကြတည္ ေဆာက္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္တြင္ စကားပံုတစ္ခုရွိပါသည္။ အရာခပ္သိမ္းအားလံုးအတူအ သက္ရွင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း အႏ္ၱာရာယ္မေပးပါ၊ ေနလတို႔သည္သူ၏ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေျပးေနသည္။

 

သင့္ျမတ္မႈရွိသည့္ မတူညီမႈ

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားပံုစံကို  အတုမခိုး  တ႐ုတ္ပံုစံကိုလည္း ျပင္ပသို႔မပို႔ေဆာင္၊  အျခားႏုိင္ငံအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေကာ္ပီလုပ္ရန္ မတိုက္တြန္းပါ။

တည္ေဆာက္ေရးလမ္း

ကိစ္ၥသည္ ျပဳလုပ္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိမည္၊ လမ္းသည္ ေလွ်ာက္မွသာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ လူသားမ်ားတူညီေသာ ကံၾကမ္ၼာတည္ေဆာက္ေရးသည္ သမိုင္း၀င္ကိစ္ၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျခတစ္လွမ္းႏွင့္မၿပီးႏိုင္ပါ၊ တည္ေဆာက္မႈတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ ရက္လရွည္ၾကာေသာ ခက္ခဲေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကိုလုိအပ္ပါသည္။

(本报道为缅甸《金凤凰》中文报独家编译报道,未经本报许可,不得转载、摘编)