ဒုတိယအႀကိမ္ တယ္ဟုန္ေဒသ ဆန္းသစ္တီထြင္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဖိုရမ္က်င္းပ

ဒုတိယအႀကိမ္ တယ္ဟုန္ေဒသ ဆန္းသစ္တီထြင္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဖိုရမ္က်င္းပ

ဧၿပီလ၂၇ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ ေန႔အထိ တ႐ုတ္ျပည္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမဏီ၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊   ျမန္မာ၊ ဆီြဒင္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ၊ ပညာ႐ွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္း ႐ွင္စသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄၀ေက်ာ္ သည္ လွပသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ တယ္ဟုန္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္ နယ္ခဲြတြင္ ဆုံစည္းၾကၿပီး၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ တယ္ဟုန္ေဒသ ဆန္းသစ္တီ ထြင္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးဖိုရမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႀကီးကို ပူးေပါင္းႀကံဆေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္အင္ဂ်င္နီယာ အကယ္ဒမီသုေတသီ၊ တ႐ုတ္ျပည္ သိပံၸပညာ႐ွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ႀကိဳးစိုလိ၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန   ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ခ်ိဳက္ၾကားနင္၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဌာနဌာန မွဴး႐ႊီပင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန သိပံၸနည္း ပညာအသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏိုင္မ်ဳိးထြန္း၊ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အသစ္ထြင္စင္တာ စီအီးအိုက်ယ္ဖူး၊ ဆီြဒင္အိုးေလြခန္းဂ႐ု(ပ္) တ႐ုတ္ျပည္ ဆိုင္ရာစီအီးအို၀မ္ကြၽင္း စသူမ်ား ဖိုရမ္ တက္ေရာက္သည္။

ဒုတိယဥကၠ႒ႀကိဳးစိုလိမွမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌  သမိုင္းတြင္ တယ္ဟုန္ ေဒသသည္ အေနာက္ပိုင္းေ႐ွးေဟာင္း ပိုးထည္လမ္းမႀကီး၏ အေရးႀကီးေနရာ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး  ကာလတြင္ ယူနန္ျမန္မာကားလမ္း၏ မဟာဗ်ဴဟာအေရးပါ လမ္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ၊ တယ္ဟုန္ေဒသသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ေတာင္အာ႐ွ၊ အေ႐ွ႕ ေတာင္ အာ႐ွကိုဆက္သြယ္ထားသည့္ အေရးပါေနရာႏွင့္ အဆင္ေျပဆုံးေဘး အႏၱရာယ္အကင္းဆုံး  ေသာဆက္သြယ္ ေရးလမ္းႀကီး   ျဖစ္လာသည္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရးေပၚ လစီက်င့္သုံးၿပီးေနာက္၊ တယ္ဟုန္ ေဒသသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ျပည္ပ သို႔တံခါးဖြင့္သည့္၊ ဦးေဆာင္စမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေရးပါေနရာတြင္ ႐ွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုႏွစ္မ်ား အတြင္း၊ တယ္ဟုန္ေဒသႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ ၿပီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ သိပံၸနည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ဖလွယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ဌာနကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေဒသ တြင္ ေခါဖူစံျပဇုန္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ]]တယ္႐ိုး}}စီးရီးအရည္အေသြးျမင့္ စပါးစသည့္ သိပံၸနည္းပညာ စံျပျပန္႔ပြားေရးကို ၀န္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏိုင္မ်ဳိးထြန္းက-တ႐ုတ္ျမန္ မာႏွစ္ႏုိင္ငံ သည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္း ႏီွးသည့္ အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ေတာ ေတာင္ေရေျမခ်င္း ဆက္စပ္ ေနၿပီး၊ "ေပါက္ေဖာ္" သံေယာဇဥ္ ေမတၱာနက္႐ိႈင္းသည္။ ယခုႏွစ္မ်ား အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး စသည့္နယ္ ပယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဖလွယ္မႈ  တစ္ေန႔တျခားမ်ားျပားလာ သည္၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္းရ႐ွိ သည္။ ယခုဖိုရမ္မွေန ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈႏွင့္ဖလွယ္မႈကို တဆင့္တက္ နက္႐ႈိင္းရန္၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးတိုးပြားရန္၊ ေအာင္သီးေအာင္ ပြင့္မ်ားတည္တံ့ခုိင္ ၿမဲရန္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ဖိုရမ္သည္"ဆန္းသစ္တီထြင္၍ ကမၻာႀကီးကိုေျပာင္းလဲမည္"ဟူသည္ ကိုအဓိကအ  ေၾကာင္းအရာအျဖစ္ထား သည္။ ဖိုရမ္ကာလအတြင္း ၊ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ေျပာၾကားျခင္း (keynote speech)ႏွင့္ စားပဲြ၀ိုင္း ဖိုရမ္မ်ားက်င္းပၿပီး၊  ဖိုရမ္တက္ေရာက္ သူမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ အခြင့္ အလမ္း၊ ျမန္မာဇီ၀နည္းပညာ သုေတ သနျပဳဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေန၊ ဆန္း သစ္တီထြင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈေအာင္ သီးေအာင္ပြင့္   အတူခံစားစသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြး ဖလွယ္ ခဲ့သည္။
ဖိုရမ္တြင္ "ယူနန္ျပည္နယ္သိပံၸ နည္းပညာဌာန၊ တယ္ဟုန္ေဒသ ျပည္သူ႔အစိုးရတို႔မွ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ၊ ေတာင္အာ႐ွကို မ်က္ႏွာမူသည့္ ႏုိင္ငံတကာဆန္းသစ္တီထြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအေျခခံစခန္း ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ေရး"၊ "တယ္ဟုန္ေဒသ ျပည္သူ႔အစိုးရ၊ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္စင္တာတုိ႔မွ 'တစ္ဇုန္ တစ္လမ္း' ႏုိင္ငံတကာ ဆန္းသစ္ တီထြင္ သုေတသနဌာန ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ေရး"စသည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၁၀ခုကို  လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။ သိပံၸနည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးဆု၊ တစ္ကမၻာလုံးဆန္းသစ္တီ ထြင္ေခါင္းေဆာင္ဆု၊ တစ္ကမၻာလုံး ဆန္းသစ္တီထြင္ ၾကယ္ပြင့္ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ တစ္ကမၻာလုံးဆန္း သစ္တီထြင္စင္တာ တ႐ုတ္အေမရိကန္ ဆန္းသစ္တီထြင္လုပ္ငန္း သားေဖာက္ စက္တယ္ဟုန္စင္တာခဲြ လိုင္စင္ေပး အပ္ပဲြအခမ္းအနားႏွင့္     တစ္ကမၻာ လုံးဆန္းသစ္တီထြင္စင္တာ တယ္ဟုန္ ေလ့က်င့္ေရးစခန္း ဆိုင္းဘုတ္တင္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။

(သတင္းေထာက္  ေ႐ွာင္းစုေမႏွင့္ ေက်ာင္းသီ )