မန္စီၿမိဳ႕ဒုတိယ ၃လပတ္ အႀကီးစားပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းစတင္

မန္စီၿမိဳ႕ဒုတိယ ၃လပတ္ အႀကီးစားပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းစတင္

မန္စီၿမိဳ႕ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒုတိယ ၃လပတ္ အႀကီးစား ပေရာဂ်က္လုပ္ ငန္းစတင္သည့္ အခမ္းအနားကို ဧၿပီလ ၂၈ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပခဲ့ သည္။ စတင္ သည့္ပေရာဂ်က္ ၄ခု ႐ွိၿပီး၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ ေငြစုစုေပါင္းမွာ ယြမ္ေငြ ၁၆၃၁သန္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစတင္သည့္ပေရာဂ်က္ မ်ားအနက္၊ မန္စီၿမိဳ႕တြင္း အေထြေထြ ပိုက္လိုင္းတည္ ေဆာက္ေရးပေရာ ဂ်က္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမွာ ယြမ္ေငြ ၁၁၀၈သန္းျဖစ္သည္။ မန္စီၿမိဳ႕ စက္ မႈဇုန္အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ ေဆာက္ေရး ပေရာဂ်က္၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေငြမွာ ယြမ္ေငြ ၅၀၆သန္းျဖစ္ သည္။

(တယ္ဟုန္ညီညြတ္ျခင္း သတင္းစာ သတင္းေထာက္ က်န္း၀မ္ကြၽမ္း)