ပထမအႀကိမ္တ႐ုတ္ျမန္မာ ေဒတာဘဏ္အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ ေမလ၈ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႕ အထိ တယ္ဟုန္တြင္ က်င္းပမည္

ပထမအႀကိမ္တ႐ုတ္ျမန္မာ ေဒတာဘဏ္အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ ေမလ၈ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႕ အထိ တယ္ဟုန္တြင္ က်င္းပမည္

ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္ျမန္မာ ေဒတာဘဏ္ အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ ေမလ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ ျပည္နယ္တယ္ဟုန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္ နယ္ခဲြမန္စီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ဖိုရမ္အဓိကအေၾကာင္းအရာမွာ "တ႐ုတ္ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေန"ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဖိုရမ္ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ ျမန္မာ နည္းပညာဖလွယ္ေရး အားျဖည့္ေပးရန္၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵဆက္ ႏြယ္မႈကို တြန္းအားေပးရန္၊  တ႐ုတ္  ျမန္မာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈနက္ ႐ႈိင္းရန္တို႕ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းခ်က္အရ၊ ေနာင္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းဖိုရမ္ကို တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ အလွည့္က် က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

ယခုက်င္းပမည့္ဖိုရမ္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာ ေဒတာဘဏ္၊ မီဒီယာ၊ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း႐ွင္ မ်ား၊  ျမန္မာတ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ခြန္မင္းၿမိဳ႕ဆုိင္ရာ ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္႐ုံးဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္တကြ တ႐ုတ္ျပည္လူမႈသိပံၸအကယ္ ဒမီ၊ ေပက်င္းတကၠသိုလ္၊ တ႐ုတ္  ျပည္ႏုိင္ငံတကာ ကိစၥရပ္သုေတ သန ဌာန၊ တ႐ုတ္ျပည္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံ တကာဆက္ဆံေရး သုေတသနဌာန၊ သံတမန္အကယ္ဒမီ၊ ဖူတန္တကၠသိုလ္၊ ကြမ္႐ွီးတကၠသိုလ္၊ ယူနန္တကၠသိုလ္ မ်ားစသည့္ဌာနမ်ားမွ ပညာ႐ွင္မ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
ဖိုရမ္ကို ယူနန္ျပည္နယ္ လူမႈ သိပံၸအကယ္ဒမီ၊ တ႐ုတ္ျပည္(ကူမင္း) ေတာင္အာ႐ွ၊ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ သုေတသနဌာန၊ တယ္ဟုန္ေကာ္မတီ၊ တယ္ဟုန္ျပည္သူ႔အစိုးရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကိစၥရပ္ သုေတသနဌာန စသည့္ဌာနမ်ားမွ ဦးစီးက်င္းပမည္။ တ႐ုတ္ျပည္(ကူမင္း) ေတာင္အာ႐ွ၊ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ သုေတသနဌာန ျမန္မာႏုိင္ငံသုေတ သနဌာ န ၊တယ္ဟုန္လူမႈသိပံၸပညာ႐ွင္ မ်ားအသင္း၊ တယ္ဟုန္တ႐ုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး သုေတသနဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ယူက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။