ဧၿပီလ၂၇ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ ေန႔အထိ တ႐ုတ္ျပည္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမဏီ၊ အင္ဒို ...

ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္ျမန္မာ ေဒတာဘဏ္ အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ ေမလ ၈ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အ ...

''တစ္ဇုန္တစ္လမ္း''သည္ စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏုိင္ငံမ်ားကိုသာယာ၀ေျပာေစ တ႐ု ...
Load More