ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈ အဆင့္အတိုင္း ဆက္လက္ျဖစ္တည္ ရိွေနႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္လာမည့္ ၄ႏွစ္အတြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁ သန္းခန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၃.၇ သန္းခန္႔ေဖာ

ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈ အဆင့္အတိုင္း ဆက္လက္ျဖစ္တည္ ရိွေနႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္လာမည့္ ၄ႏွစ္အတြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁ သန္းခန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၃.၇ သန္းခန္႔ေဖာ

ရန္ကုန္ ၅ ရက္ ဧျပီလ

UNFPA မွလတ္တေလာထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ ၄ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ ၁ သန္းခန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသိရိွရပါတယ္။ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အာရွက်ားႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အရိွန္အဟုန္ျမင့္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္မႈဟာ အဓိကေမာင္းႏွင္ အားျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕လည္း အေျခအေနေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ရန္အတြက္ လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္တစ္ ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔သိရိွရပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွအလုပ္အကိုင္ရရိွမႈ အဆင့္အတိုင္းဆက္လက္ျဖစ္တည္ရိွေနႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္လာမည့္ ၄ ႏွစ္အတြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁ သန္းခန္႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၃.၇ သန္းခန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရိွရပါတယ္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား အတြက္အဓိကဦးတည္ခ်က္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါကျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရိွရပါတယ္။

အဆိုပါေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားဟာ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္းမွျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လတ္ရိွအေျခအေနမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ လူငယ္ မ်ားအတြက္ public health ၊ secondary education ၊ vocational training မ်ားအား ရရိွလြယ္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားျပင္ ဆင္ျဖည့္စြတ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရိွရပါတယ္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကိုေဖာ္ျပခ်က္မွ လုပ္သားအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ ငန္းမ်ား၊ လက္ခစားလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ရွင္သန္ေရး ႏွင့္ ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစ ရန္အတြက္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း။
လူဦးေရတုိးႏႈန္းႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတိုးႏႈန္းမ်ားအေပၚမႈတည္ျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္ ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထား သည့္ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွျပီး ယခင္ရိွ ျပီးျဖစ္သည့္ စက္ရံုးမ်ား၊ အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ အလုပ္ဌာနမ်ား၏အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီအလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား လူကုိယ္ တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သည့္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္လည္းေကာင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတိုးပြားေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း မ်ားပိုမိုရရိွေစရန္အတြက္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္းတြင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးျခင္းတို႔အား အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာနမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရရိွေစေရးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္လည္း အလုပ္သမားလံုေလာက္စြာ ခန္႔အပ္ထားရိွရန္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာ ေဖြေရးရံုးမ်ားတြင္ Labour Exchange Management System ျဖင့္ Online မွေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ အားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း တိုင္းေဒသၾကီး မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကႏွစ္ရပ္တြင္ အလုပ္အကိုိင္ေပါင္း ၁၈၃၄၂၂ ခုေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ။

အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံျပီး လူဦးေရခန္႔မွန္းခ်က္ သုေတသနစာတမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦး ေရဟာ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ (၆၅.၀) သန္းခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရိွရပါတယ္။ အဆုိပါစာတမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္အဆင့္ လူဦးေရကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္အထိလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အထိလည္း ေကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထား ျခင္းျဖစ္ျပီး အလယ္အလတ္အဆင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရဟာ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ (၆၅.၀) သန္းခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္ျပီး တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အလုိက္ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အတြက္ လူဦးေရကုိ လူဦးေရတုိးႏႈန္း အလယ္အလတ္အဆင့္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးသည္ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္၌ လူဦးေရ (၁၀.၅) သန္းခန္႔ ရွိလာမည္ဟုသိရိွရပါသည္။

Jobnet.com.mm မွ Mr Matt De Luca မွလည္း “ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရ ႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္းပိုမိုေပၚေပါက္လာမည္ဆိုတာကေတာ့အေသ အခ်ာပါပဲ။ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႕ေတာ့ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈျဖစ္ျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြေပၚေပါက္လာတဲ့အ ခ်ိန္ မွာႏိုင္ ငံတြင္းရိွလုပ္သားေတြအေနနဲ႕ ၎တို႔လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္” လို႔ေျပာပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ျပည္ေထာင္ စုလြတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၂၉) ျဖင့္ျပ႒ာန္းခဲ့ျပီး ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္၊ ျမန္မာလုပ္သားထု၏ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအားကို ျမင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ ရရိွေစရန္တို႔အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္္ေရးႏွင့္ ျပည့္သူ႔ အင္အားဝန္ၾကီးဌာနသည္အလုပ္ သမားမ်ားကြ်မ္း က်င္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ Temasek Foundation ႏွင့္ Singapore Polytech Institute (SPI) တို႔၏အကူအညီျဖင့္ ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF ) ကိုအေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ သင္တန္း မ်ားကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္ အားဝန္ၾကီးဌာန၏ ကြ်မ္းက်င္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲက ဦးေဆာင္ကာပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနအပါအဝင္ ဝန္ၾကီး ဌာန (၁၈) ခုႏွင့္ပူးေပါင္း၍ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားျဖင့္ အေျခခံဂေဟဆက္သင္တန္း၊ အေျခခံလွ်ပ္စစ္သင္တန္း၊ တြင္ခံုသင္တန္း၊ ပိုက္ဆက္သင္တန္း၊ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္ တန္း၊ စစ္ေဆးေရးမွဴးသင္တန္း၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း၊ ေလေအး ေပးစက္ျပဳျပင္ျခင္းသင္တန္း၊ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္လမ္းညြန္သင္တန္း (ကိုရီးယား)၊ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ (အျခား) Pre-departure Training (မေလးရွား) စေသာသင္တန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း သင္တန္းသား သင္တန္းသူစုစုေပါင္း ၂၉၈၅၄ ဦးတို႔အားသင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရိွ ရပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းက ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ UNFPA မွေဖာ္ျပခဲ့ျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရတြင္ခက္ခဲလာ ျခင္းႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္မ်ားမွာ ေနရာရွားပါးလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးလာျပီး အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသေလာက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္စြမ္းပါ နည္းပါလာေစမွာျဖစ္ျပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ကိုမေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ပါက ဆိုက်ိဳးရိွႏိုင္တယ္လို႔ လည္းသိရပါတယ္။